ILEGALNI KAREPOVAC JE OPASNOST, CGO LEĆEVICA JE RJEŠENJE

1. CGO Lećevica je najsuvremenije moderno postrojenje za obradu otpada koje se sastoji od sortirnice i kompostane koje su projektrirane na način da udovoljavaju svim svjetskim ekološkim standardima
2. Iz CGO Lećevica neće biti nikakvog ispuštanja u podzemlje jer će biti izveden nepropusno, za razliku od ilegalnog odlagališta #Karepovac iz čijeg otpada čak 30% čine zagađene procjedne vode koje idu direktno u tlo. Isto je i sa preostalih 14 odlagališta otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji
3. CGO Lećevica je samoodrživ te će električnu energiju dobivenu iz solarnih panela koristiti za vlastite potrebe
4. Usvajanjem novog Plana gospodarenja otpadom Vlada je potvrdila lokaciju Lećevica budući je Strateškom studijom utjecaja na okoliš utvrđeno da nema negativnih utjecaja na #okoliš
5. Centri gotovo identičnih karakteristika kao CGO Lećevica postoje diljem Europe i svijeta, uspješno posluju, štite #okoliš i #zdravlje ljudi (izvor FB)