Konstituirano novo kotarsko vijeće Gradskog kotara Lovret za period 2018.g.-2022.g.Na trećoj konstituirajućoj sjednici gradskog kotara Lovret (najvećeg kotara u Splitu s 10.517 stanovnika), nakon dvije neuspjele konstituirajuće sjednice, vijećnici (2 vijećnika stranke SDP, 2 vijećnika stranke HDZ, 2 vijećnika grupe birača Ivana Bege i 1 vijećnik stranke Pametno) nadpolovičnom većinom vijećnika izabralo je novo vodstvo:

za predsjednika vijeća:

Igor Radovniković (SDP)

za dopredsjednike vijeća :

1. Hrvoje Buretić (grupa birača Ivana Bege)
2. Siniša Jonjić (grupa birača Ivana Bege)

Nakon kratke stanke novo izabrano vodstvo će s ostalim vijećnicima nastaviti s radom prema usklađenom planu i programu za poboljšanja i unapređenja u GK Lovret.
Čestitamo novo izabranom vodstvu i želimo im uspješan rad.